Privacy statement

CVS/ME Medisch Centrum, gevestigd te Paasheuvelweg 39, 1105 BG in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat het CVS/ME Medisch Centrum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het CVS/ME Medisch Centrum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het CVS/ME Medisch Centrum beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Persoonsgegevens
CVS ME Medisch Centrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. CVS ME Medisch Centrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. CVS ME Medisch Centrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. CVS ME Medisch Centrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. CVS ME Medisch Centrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. CVS ME Medisch Centrum informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. CVS ME Medisch Centrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. CVS ME Medisch Centrum informeert patiënten indien CVS ME Medisch Centrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

De persoonsgegevens die wij vragen indien u contact met ons opneemt via de website zijn uw naam en email adres. Indien u besluit online de zelftest in te vullen vragen wij alleen gegevens nodig voor het correct analyseren of uw symptomen overeenkomen met het Chronisch Vermoeidheid Syndroom volgens de criteria van Fukuda et al (1994) met de consensus criteria uit 2011 en de Canadese criteria voor ME uit 2013. Wij retourneren de uitkomst van de vragenlijst aan het email adres dat u opgeeft. Uw persoonlijke gegevens worden daarna 1 maand uit onze database gewist.

Hoe lang CVS/ME Medisch Centrum persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@cvsmemc.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CVS/ME Medisch Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvsmemc.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.cvsmemc.nl.

Matomo cookies
CVS/ME Medisch Centrum gebruikt het statistiekenprogramma Matomo om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen. CVS/ME Medisch Centrum kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. CVS/ME Medisch Centrum heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan deze website zo veel mogelijk te beperken. Matomo is een ‘on-premise’ analysetool, wat wil zeggen dat alle verzamelde data binnen de website omgeving blijft. Er worden geen gegevens verzonden naar derde partijen, zoals wel het geval is bij Google Analytics. Ook anonimiseren wij IP adressen, zodat deze niet te herleiden zijn naar individuen of unieke locaties. Zo waarborgen we uw privacy tijdens het gebruik van onze site.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Cookies op deze site
Volgens de wet mogen wij direct cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. U kunt uw voorkeur wijzigen via het tandwiel rechts onderaan elke pagina op deze website.

Externe websites
Op de website van CVS/ME Medisch Centrum kan er naar externe websites verwezen worden. CVS/ME Medisch Centrum kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. CVS/ME Medisch Centrum raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het CVS/ME Medisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt het CVS/ME Medisch Centrum geen enkele aansprakelijkheid wat betreft:
(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
(2) het verlies van gegevens,
(3) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (4) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste tot de medewerkers van het CVS/ME Medisch Centrum.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. CVS/ME Medisch Centrum geeft u geen garantie op het foutloos en ononderbroken functioneren van de site of de correctheid en volledigheid van de gegevens. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Aan deze website kunnen onder geen enkele voorwaarden rechten worden ontleend.

Toepasselijkheid recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
CVS/ME Medisch Centrum behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer en privacy statement) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld wordt.

Vragen
Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met CVS/ME Medisch Centrum via info@cvsmemc.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen na onze website gelezen te hebben?
Neem dan contact met ons op.